Подаване на електронен отчет към НЗОК!

Уважаеми колеги,

 

Информираме Ви, че отчета ще се подава изцяло електронно от 01 юли 2016.От 01.04.16г. до 30.06.16 г. ще бъде тестов период .Тук може да изтеглите  съкратената инструкция за електронно отчитане. 

 

 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Срок за подаване на Годишен отчет за образувани опасни отпадъци - 10 март 2016 г.

Годишните отчети за образувани опасни отпадъци за 2015 г., по  ПРИЛОЖЕНИЕ №9, към чл. 1 се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда на хартия в срок  до 10 март 2016 г. 

 

Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис III" 136

Тел: 02/ 940 64 15

Факс: 02/ 955 90 15

 

В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.  

 

ВАЖНО!

 

Задължително попълвайте годишния отчет в два екземпляра. Изпратете отчета с обратна разписка, която прикрепете към вашия екземпляр и тя е доказателство, че е приет от ИАОС.