Издаване на становище за класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: "Издаване на становище за класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците"

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 на физически и юридически лица, извършващи дейности при които се генерират опасни болнични отпадъци.

Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на шест цифрен код.

 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

 

Закон за управление на отпадъците /ДВ бр.86/2003г./Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 7, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1. / ДВ бр. 66 / 08.08.2014г./

Компетентен орган:

Становище за класификация на отпадъци се издава от Директора на РЗИ гр. Смолян.

Заявител:

Всяко физическо и юридическо лице, което  осъществява дейности в лечебно заведение, при които се генерират опасни отпадъци на територията на област СМОЛЯН.

 

Процедура по извършване на административната услуга:

 

Документи за подаване в  РЗИ гр. Смолян се подават:

 

1.     Заявление - за издаване на становище за класифициране на отпадъците, съгласно закона за управление на отпадъците.

2.     Приложение № 5 - Работен лист за класификация на отпадъците.

3.     Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадък,източник и произход на отпадъка.

4.     За издаване на Становище за класификация на отпадъци се събира такса в размер на 43,00 лв. на касата на РЗИ - Смолян./ На основаниечл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)

 

ВАЖНО! Приложение №5 и Описанието на технологичния процес се изготвят в два екземпляра!

СРОК на извършване на услугата:

 

В 10 дневен срок от постъпване на заявлението РЗИ издава становище за класификация на отпадъците. 

Становището от РЗИ + втория екземпляр на документите се представя в РИОСВ - гр. Смолян за получаване на разрешение за дейности по управление на отпадъците.

Индивидуалният административен акт може да бъде получен на място, където е заявен.- от РИОСВ.

В РИОСВ не се дължи такса!

 

СРОК на валидност на Становището за класификация на отпадъци:

 

Издава се за неопределен срок !

 

 

Само при промяна в състава и свойствата на отпадъка се подават нови документи за издаване на ново становище.

Декларацията за информирано съгласие

Уважаеми колеги,

В изпълнение на Меморандум за сътрудничество, подписан между Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, бяха инициирани и проведени работни срещи на страните и Софийска районна колегия, на които се разработи и прие „Декларация за информирано съгласие“ за нуждите на практикуващите лекари по дентална медицина.

Формата и съдържанието на декларацията съответстват в пълна степен на правната рамка и общите условия, в които се осъществяват правоотношенията между лекарите по дентална медицина и техните пациенти.

В случаите на сложно и/или скъпоструващо лечение всеки лекар по дентална медицина може да разшири съдържанието на декларацията в съответствие с конкретния случай.

Независимо, че законът допуска получаването на информирано съгласие от пациента и в устна форма, според общото мнение на представителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Български зъболекарски съюз, писмената форма на приетата „Декларация за информирано съгласие“ е препоръчителна във всички случаи на извършване на лечебно-диагностични медицински дейности за по-голяма гаранция както на пациента, така и на лекуващият го лекар по дентална медицина.

Във връзка с гореизложеното публикуваме като бланка приетата „Декларация за информирано съгласие“ за ползване от всички лекари по дентална медицина.

"Декларацията за информирано съгласие" може да свалите от Тук

"Декларация за извършване на детска дентална помощ" може да получите от офиса на РК на БЗС гр. Смолян.